Kierownictwo Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców

Naczelnik
ppłk SG Wiesław GREGORCZYK
tel. (22) 513 29 61

Z-ca Naczelnika
inż. Ireneusz JĘDRZEJEWSKI
tel. (22) 513 29 62

Z-ca Naczelnika
mjr SG Adrian KWIATKOWSKI
tel. (22) 500 34 40
Osoby upoważnione do kontaktu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zewnętrznymi:w sprawach toczących się postępowań administracyjnych wobec cudzoziemców umieszczonych w SO w Lesznowoli


Kierownik Sekcji Obsługi Administracyjnej Cudzoziemców
mjr SG Piotr MITEK
tel. (22) 513 29 78


w sprawach dotyczących organizowania przedsięwzięć kulturalnych, zajęć kulturalno - oświatowych i sportowo - rekreacyjnych

Kierownik Sekcji Edukacyjnej
por. SG Mariusz WARZYBOK
tel. (22) 513 29 71Nr telefonu ogólnodostępnego znajduj
ącego się na bloku mieszkalnym:

tel. (48) 802 20 18
WIDZENIA:

Widzenia w Ośrodku przeprowadzane są 7 dni w tygodniu,
w godzinach 09.00 - 12.00 oraz 14.00 - 17.00Wniosek o zezwolenie na widzenieWniosek o zezwolenie na widzenieZgodę na widzenie cudzoziemcowi, na jego wniosek lub wniosek osoby odwiedzającej, udziela Naczelnik Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców. Wniosek powinien być dostarczony osobiście, mailem, faxem
lub  za pośrednictwem poczty na adres:


Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Lesznowoli
ul. Wojska Polskiego
05-600 Grójec

telefon: +48 22 513 29 60
fax: +48 22 513 29 65
e-mail:
sekretariat.lesznowola@strazgraniczna.pl


* we wniosku powinny być wymienione wszystkie osoby zamierzające wziąć udział w odwiedzinach.

* w widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich,
  posiadających wymaganą zgodę, nie podlega ograniczeniu, z tym że osoby do lat 15 mogą korzystać
  z widzeń tylko pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej zgodę na widzenie.

* zgodę na widzenie musi wyrazić osoba odwiedzana.

* cudzoziemiec może odbyć jedno widzenie w ciągu dnia.

* w trakcie widzenia istnieje możliwość przekazania paczki i środków finansowych osobie odwiedzanej.

* Naczelnik Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców niezwłocznie udziela odpowiedzi w sprawie zezwolenia
  na widzenie, co do zasady, nie dłużej niż w ciągu 3 dni roboczych

* w przypadkach nie cierpiących zwłoki dopuszcza się także możliwość telefonicznego powiadomienia osoby
  składającej wniosek o widzenie.

* w przypadku pozytywnego rozpatrzenia prośby Naczelnik Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców
  zawiadamia osobę odwiedzającą o możliwym terminie realizacji widzenia oraz czasie jego trwania,

* osoba odwiedzająca stawiając się w miejscu widzenia, musi mieć przy sobie dokument tożsamości,
  a w przypadku cudzoziemców - ważny paszport lub ważną kartę pobytową.

* czas widzenia może trawć 60 minut.

* dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 513 29 60


Paczki dla cudzoziemców
Od dnia 1 maja 2014 roku zakazuje się przesyłania żywności w paczkach cudzoziemcom umieszczonym w strzeżonym ośrodku oraz przekazywania żywności cudzoziemcom podczas widzeń organizowanych w strzeżonym ośrodku.
STRZEŻONY OŚRODEK DLA CUDZOZIEMCÓW W LESZNOWOLI
Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Lesznowoli powstał 16 lat temu na mocy Zarządzenia Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 kwietnia 1996 r. Do września 2008 r. znajdował się w strukturach Policji. Od września 2008 r. odpowiedzialność za ośrodek i znajdujących się w nim cudzoziemców spoczywa na Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego.

Do zadań funkcjonariuszy i pracowników ośrodka w Lesznowoli należy wykonywanie postanowień sądów o umieszczeniu cudzoziemców w ośrodku w celu zabezpieczenia prawidłowego toku ich postępowań związanych z wydaleniem z terytorium RP, zapobieganie ewentualnym próbom nielegalnego przekraczania granicy oraz nadużyciom w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy na terytorium RP.

O przysługujących prawach i obowiązujących regulacjach, czynnościach związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych, informuje się w języku zrozumiałym dla niego. Ponadto cudzoziemiec ma swobodną możliwość kontaktu z organizacjami pozarządowymi. Cudzoziemiec umieszczony w ośrodku ma zapewnioną stałą opiekę medyczną i wyżywienie, uwzględniające wymogi religijne. Posiadanie przedmiotów kultu religijnego i wykonywanie praktyk religijnych jest jednym z podstawowych praw cudzoziemców przebywających w ośrodku. Do najważniejszych obowiązków osób osadzonych jest przestrzeganie regulaminu pobytu w ośrodku i wykonywanie poleceń administracji oraz funkcjonariuszy pełniących służbę.

W trakcie pobytu w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców cudzoziemcy mają zapewniony dostęp do różnego rodzaju zajęć kulturalno - oświatowych i sportowych przygotowywanych przez Zespół Dydaktyczno - Oświatowy. Cudzoziemcy mają możliwość zapoznawania się z elementami języka polskiego, geografii i historii Polski. Ponadto zespół proponuje szereg zajęć sportowych m.in. tenis stołowy, siatkówka, piłka nożna, koszykówka, treningi biegowe itp. Dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania muzyczne istnieje możliwość uczestniczenia w warsztatach gry na perkusji, gitarze oraz instrumentach klawiszowych. Cudzoziemcy mają ponadto dostęp do biblioteki. Czytelnia wyposażona jest w słowniki, encyklopedie, przewodniki turystyczne oraz książki w rożnych językach. Ponadto cudzoziemcy posiadają do dyspozycji salę, w której znajdują się gry planszowe, a także telewizor oraz filmy na DVD i CD. Ponadto dla umieszczonych w ośrodku cudzoziemców organizowane są różnego rodzaju eventy kulturowe we współpracy z organizacjami pozarządowymi, jak też innymi podmiotami zewnętrznymi.

Wyświetl większą mapę
STRZEŻONY OŚRODEK DLA CUDZOZIEMCÓW W LESZNOWOLI