Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Informacja dla obywateli Ukrainy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja dla obywateli Ukrainy

Dagmara BIELEC

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (Dz. U., poz. 583, z poźn. zm.) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa uprzejmie informujemy:

  • Flaga Ukrainy
    Flaga Ukrainy

1. Ustawa dotyczy obywateli Ukrainy oraz ich małżonków nie posiadających obywatelstwa ukraińskiego, którzy w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka wraz z najbliższą rodziną.

2. Jeżeli cudzoziemcy o których mowa w pkt. 1 przybyli na terytorium Polski legalnie w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ich pobyt uznaje się za legalny w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. przez okres 18 miesięcy.

3. Ustawa ma również zastosowanie wobec cudzoziemców o których mowa w pkt. 1, którzy po przyjeździe do Polski w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. złożyli wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub deklarację złożenia takiego wniosku i następnie złożą wnioski o wycofanie przedmiotowych wniosków.

4. W przypadku cudzoziemców o których mowa w pkt. 1, których pobyt nie został zarejestrowany w czasie przekroczenia granicy (brak stempla kontroli granicznej, brak zewidencjonowania przekroczenia w systemach teleinformatycznych) powinni osobiście, w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od daty wjazdu zarejestrować swój pobyt składając wniosek w dowolnej siedzibie organu gminу.

5. Cudzoziemcom o których mowa w pkt. 1 może być nadany numer PESEL jeżeli złożą osobiście, w urzędzie gminy, stosowne wnioski.

6. Wyjazd z terytorium Polski na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia uprawnień wynikających z przepisów ustawy.

7. Jeżeli ostatni dzień pobytu obywatela Ukrainy na podstawie wizy krajowej/zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., okres ważności tej wizy/zezwolenia ulega przedłużeniu do dnia 31 grudnia 2022 r.

8.  W przypadku obywateli Ukrainy, których ostatni dzień legalnego pobytu przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. a pobyt ten rozpoczął się przed tym dniem, ich pobyt uznaje się za legalny przez okres 18 miesięcy (dotyczy wiz jednolitych, dokumentów pobytowych wydanych przez inne kraje strefy Schengen oraz pobytu w ramach ruchu bezwizowego).

Z dniem wejścia w życie przepisów ustawy Nadwiślański Oddział Straży Granicznej  zaprzestaje wydawania „Potwierdzeń przekroczenia granicy”.

do góry