Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Fundusz Ochrony Środowiska -

Nawigacja

Fundusz Ochrony Środowiska

Fundusz Ochrony Środowiska

Piotr Niemiec
12.01.2016

Zgodnie z art.1 ust.2 pkt 12 i 5d Ustawy o Straży Granicznej do zadań Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej należy ,,zapobieganie transportowaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów, przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych, a także zanieczyszczaniu wód granicznych” oraz ,,prowadzenie czynności w celu rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terroryzmem”. Zadania w zakresie nadzoru nad trans-granicznym przemieszczaniem odpadów nakłada również na Straż Graniczną Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (art.3 ust.3, art. 27 ust. 1 i 2).

 

Wyposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej w spektrometry do wykrywania i identyfikacji promieniowania radiacyjnego wpłynie na efektywne egzekwowanie przepisów prawa w obszarze gospodarki odpadami, znacznie wyeliminuje praktyki nielegalnego przemieszczania, nielegalny przewóz i obrót materiałami radiacyjnymi oraz zmniejszy narażenia ludności na działanie promieniowania radiacyjnego. Urządzenia te będą także narzędziem pomagającym wdrożyć szczelny system ochrony środowiska przed napływem odpadów na terytorium RP oraz realizacji zobowiązań Polski wynikających z Konwencji Bazylejskiej z 22 marca 1989r. o kontroli trans-granicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych oraz Rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów.

 

Zakupione ubrania barierowe umożliwią funkcjonariuszom Straży Granicznej wykonywanie zadań ustawowych w ramach Zespołu Rozpoznawczego, który działa w strefie podejrzenia lub zaistnienia zagrożenia niebezpieczną chorobą zakaźną na pokładzie statku powietrznego. Ubrania te pozwolą na przeciwdziałanie narażenia ludności na działanie niebezpiecznej choroby zakaźnej oraz jej rozprzestrzenienia.

do góry