Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Trzej Ukraińcy zatrzymani za ułatwianie pobytu cudzoziemcom oraz fałszerstwo dokumentów - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Trzej Ukraińcy zatrzymani za ułatwianie pobytu cudzoziemcom oraz fałszerstwo dokumentów

Krzysztof Grzech
09.03.2021

W dniach 2 i 3 marca 2021 roku funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Łodzi, w wyniku prowadzonego dochodzenia pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Poddębicach, dokonali zatrzymania 3 obywateli Ukrainy, którzy zajmowali się m.in. umożliwianiem i ułatwianiem pobytu cudzoziemcom na terytorium RP wbrew obowiązującym przepisom w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także zajmowali się fałszowaniem dokumentów.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że ob. Ukrainy brali udział w procederze polegającym na rejestrowaniu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w powiatowych urzędach pracy oraz składaniu wniosków o udzielenie cudzoziemcom zezwoleń
na pracę w urzędach wojewódzkich bez faktycznego zamiaru ich zatrudnienia. W tym celu wykorzystywali profile zaufane innych osób w zamian za korzyść majątkową. Potem, zakładano firmy prowadzące fikcyjną działalność, wykorzystując dane tych osób - zupełnie nieświadomych, w jakim procederze uczestniczą i na jak szeroką skalę. Następnie na tej podstawie, rejestrowano oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy lub wnioskowano o zezwolenia na pracę. W dalszej kolejności zarejestrowane / wydane dokumenty odbierane były z urzędów przez obywateli Ukrainy na podstawie sfałszowanych upoważnień. Szacuje się, że działając w ten sposób, mężczyźni ułatwili pobyt w Polsce ponad tysiącu cudzoziemcom.

Podczas zeszłotygodniowych działań, dokonano przeszukania dwóch lokali mieszkalnych oraz pomieszczenia biurowego i gospodarczego, w których zabezpieczono szereg dowodów świadczących o prowadzeniu nielegalnego biznesu, m.in.: urządzenia elektroniczne, zezwolenia i oświadczenia wydane dla cudzoziemców, korespondencję z urzędów wojewódzkich, karty płatnicze, dokumentację dotyczącą spółek, sfałszowane orzeczenia lekarskie w zakresie medycyny pracy, dokumentację związaną z wydawaniem decyzji przez wojewodów, karty SIM, wnioski o potwierdzenie profili zaufanych, pieczątki wystawione na różne spółki, a także podrobioną polską kartę pobytu.

Powyższe wypełniło znamiona przestępstwa m.in. z art. 272 kk w zw. z art. 264a § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 k.k., art. 270 § 1 kk w zw. z art. 272 kk w zw. z art. 264a §1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 05.09.2016 r. o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej.

W stosunku do zatrzymanych Prokuratura Rejonowa w Poddębicach postanowiła o zastosowaniu środków zapobiegawczych w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz obowiązkowego stawiennictwa w Komisariacie Policji. Dodatkowo w stosunku do jednego z zatrzymanych Komendant Placówki SG w Łodzi wszczął postępowanie administracyjne w kierunku zobowiązania cudzoziemca do powrotu z uwagi na względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej. W wyniku powyższego obywatelowi Ukrainy grozi zakaz wjazdu na terytorium RP i państw obszaru Schengen na okres 5 lat.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

 

 

do góry