Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Deklaracja dostępności -

Nawigacja

Deklaracja dostępności

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP https://bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 20.06.2011 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.12.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 09.12.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Ewa Waligóra ewa.waligora@strazgraniczna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 22 500 30 47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.

 

Dostępność architektoniczna

WYKAZ OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 

Siedziba Komendy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, kompleks budynków i obiektów wraz z układem komunikacyjnym na terenie zamkniętym, usytuowanym w Warszawie, dzielnica Włochy, ul. Komitetu Obrony Robotników 23. Zjazd z drogi publicznej - ul. Wirażowa.

Budynek nr1, nr1a – obiekt administracyjny składający się z dwóch trzykondygnacyjnych budynków i dwukondygnacyjnego łącznika. Wejście główne do kompleksu usytuowane jest w łączniku, od strony ul. Komitetu Obrony Robotników 23 i jest oznaczone w sposób jednoznaczny poprzez stosowny napis. Przy schodach zewnętrznych znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach, spełniająca wymagane przepisy prawa budowlanego. Drzwi zewnętrzne bezprogowe, dwuskrzydłowe o szerokości 120cm (90+30cm).W strefie holu wejściowego znajduje się recepcja oraz urządzenia kontroli ruchu osobowego. Na tej samej kondygnacji, w części budynku 1a usytuowano ogólnie dostępną strefę dla interesantów z poczekalnią i toaletą dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Na teren wewnętrzny kompleksu i pozostałych obiektów przechodzi się po przekroczeniu strefy podlegającej kontroli. Dostępność zapewnia druga pochylnia. Przy budynku zapewniono miejsca postojowe, jednak nie ma oznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Pozostałe kondygnacje obiektu nie są dostępne dla osób (pracowników) ze szczególnymi potrzebami - brak wind, brak toalet.

Do budynku do biura przepustek można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.    

Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Dostępna jest usługa tłumacza PJM/SJM. Aby dowiedzieć się jak skorzystać z usługi należy przejść do strony BIP Informacja dla osób niesłyszących link do strony:  https://bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl/s07/informacja-dla-osob-nie/15692,Informacja-dla-osob-nieslyszacych.html

Budynek nr2 – administracyjny, obiekt trzykondygnacyjny. Wejście z poziomu terenu, schody wewnętrzne prowadzą na poszczególne kondygnacje. Budynek niedostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami - brak wind, brak odpowiednich toalet.

Budynek nr3 – internat, obiekt trzykondygnacyjny. Schody zewnętrzne przy wejściach do budynku oraz schody wewnętrzne prowadzące na poszczególne kondygnacje uniemożliwiają dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami. Pomieszczenia internatowe tylko dla osób bez niepełnosprawności ruchowej.

Budynek nr4 – administracyjny, obiekt dwukondygnacyjny. Na pierwszej kondygnacji budynku (parter) znajdują się pomieszczenia służby zdrowia, do których zapewniono dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami z poziomu terenu poprzez pochylnię. Na parterze jest odpowiednio dostosowana toaleta. Kondygnacja druga nieprzystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi – brak podnośnika, toalet.

Budynek nr5 – hala sportowa z zapleczem, pomieszczenia administracyjne na drugiej kondygnacji obiektu. Sala sportowa dostępna, brak odpowiednio przystosowanych toalet, natrysków, szatni. Część administracyjna – dwie klatki schodowe. Kondygnacja druga nieprzystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Budynek nr6 – magazyn wielofunkcyjny- obiekt trzykondygnacyjny. Wejście do część administracyjnej z poziomu terenu, klatka schodowa prowadzi na poszczególne kondygnacje. Brak dostępu dla osób z niepełnosprawnością ruchową (brak windy, brak przystosowanych toalet). Część magazynowa posiada dwa dźwigi towarowe obsługujące trzy kondygnacje wewnętrzne uniemożliwiając dostęp do budynku z poziomu terenu.

Budynek nr7 – warsztaty samochodowe z częścią administracyjną na kondygnacji drugiej, na którą prowadzą schody. Brak dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami (brak windy, brak przystosowanych toalet). Pomieszczenia warsztatów nie podlegają ogólnej dostępności.

Budynek nr8 – budynek garaży nie podlega ogólnej dostępności.

Budynek nr9 – PKT – jednokondygnacyjny budynek usytuowany przy wjeździe na teren kompleksu od ul. Wirażowej – drugie wejście podlegające kontroli ruchu osobowego. Brak dostępu dla osób z niepełnosprawnością ruchową – różnice wysokości przy drzwiach, utrudniona komunikacja wewnętrzna.

Budynek nr10 – budynek stacji paliw. Nie podlega ogólnej dostępności.

Budynek nr12 – jednokondygnacyjny budynek administracyjny z pomieszczeniami warsztatów. Dostępności utrudniona, stopień przy wejściu z terenu, toalety nieprzystosowane.

Budynek nr16 – Centralny Węzeł Teleinformatyczny Straży Granicznej, obiekt z odrębną strefą bezpieczeństwa. Część administracyjna posiada trzy kondygnacje nadziemne, jedną podziemną. Wejście do budynku z poziomu terenu poprzez schody zewnętrzne (brak pochylni, podnośnika). Wewnątrz budynku dźwig osobowy zapewnia komunikację pionową na wszystkie kondygnacje. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nr17 – jednokondygnacyjny budynek administracyjny. Dostępność utrudniona, stopień przy wejściu z terenu, brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Siedziba Komendy Głównej Straży Granicznej na terenie zamkniętym, usytuowanym w Warszawie, dzielnica Mokotów, Al. Niepodległości 100.

Obiekt administracyjny o złożonej bryle złożonej. Budynek główny równoległy do Al. Niepodległości (osiem kondygnacji nadziemnych, częściowo jedna podziemna), dwa skrzydła boczne (pięć kondygnacji nadziemnych) od ulicy Odolańskiej i ul. Wiktorskiej oraz budynek na planie półkola (trzy kondygnacje nadziemne). Wewnątrz pomieszczenia biura przepustek od ul. Wiktorskiej różnica wysokości poziomów powodująca przeszkodę dla osób niepełnosprawnych. Poza tym budynek dostępny dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach poprzez występującą pochylnię zewnętrzną i wewnętrzną przy wejściu od strony terenu wewnętrznego. Platforma schodowa oraz dźwig osobowy umożliwia przemieszczanie się na poszczególne kondygnacje poza kondygnacją podziemną. W budynku znajdują się odpowiednie dostosowane sanitariaty. Brak dostępu do wejścia głównego obiektu – schody zewnętrzne i schody wewnętrzne bez podnośników lub platform. Brak oznaczonych miejsc postojowych dla niepełnosprawnych.

Komenda Główna Straży Granicznej na terenie zamkniętym, usytuowanym w Warszawie, dzielnica Śródmieście, ul. Podchorążych 38.

Budynek administracyjny posiada trzy kondygnacje nadziemne, częściowo jedną podziemną. Zapewniony dostęp z terenu na pierwszą kondygnację (parter) dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia sanitarne wraz z natryskami. Brak oznaczonych miejsc postojowych dla niepełnosprawnych.

Aktualnie trwa przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza. Wykonano dźwig osobowy z poziomu parteru zapewniający dostęp na wszystkie kondygnacje naziemne.

Placówka Straży Granicznej w Warszawie, teren zamknięty, ul. Żwirki i Wigury 1c.

Budynek trzy kondygnacyjny zapewniający dostęp dla osób niepełnosprawnych w części pomieszczeń dla zatrzymanych (parter) – pochylnia zewnętrzna, sanitariat dla osób na wózku oraz w części administracyjnej – winda z poziomu terenu, sanitariat dla niepełnosprawnych. Brak oznaczonych miejsc postojowych dla niepełnosprawnych.

Placówka Straży Granicznej w Lesznowoli, Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców Lisówek.

Kompleks obiektów na terenie zamkniętym z wygrodzonym obszarem dla cudzoziemców, brak miejsc postojowych dla niepełnosprawnych.

Dwukondygnacyjny budynek nr 1 – mieszkalny dla cudzoziemców (mężczyźni), parter dostępny z poziomu terenu, bez progów, w strefie pomieszczeń dla odwiedzających umieszczono toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Dwukondygnacyjny budynek nr 2 administracyjny, z pomieszczeniami mieszkalnymi dla cudzoziemców i stołówką. W poziomie drugiej kondygnacji łącznik do budynku nr 1. Budynek niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Schody zewnętrzne, schody wewnętrzne, brak odpowiedniej toalety.

Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy w Otwocku.

Zespół podpiwniczonych budynków z trzykondygnacyjną częścią hotelową, gastronomiczna -administracyjną oraz basenem. Z poziomu terenu na parter obiektu przy wejściach występują schody zewnętrzne. Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Jedynie przystosowane toalety dla osób na wózku usytuowane są pomieszczeniach przebieralni przy basenie. Brak oznaczonych miejsc postojowych dla niepełnosprawnych.

 

do góry