Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Dokumenty podróży -

Nawigacja

Dokumenty podróży

Dokumenty podróży

Krzysztof Grzech
12.01.2016

Dokumentem uprawniającym obywatela polskiego, w tym również osobę małoletnią – do przekraczania granicy oraz pobytu za granicą, jest ważny dokument paszportowy (paszport, paszport tymczasowy), a w niektórych przypadkach – również dowód osobisty.

 

Należy pamiętać, iż nieposiadanie właściwego dokumentu przy przekraczaniu granicy innego państwa może spowodować poważne skutki i utrudnienia. Niedopełnienie tego wymogu w przypadku osoby małoletniej może skutkować koniecznością udania się do najbliższej polskiej placówki konsularnej w celu uzyskania paszportu tymczasowego. Jednocześnie przypominamy, że osoba, która utraciła swój dokument paszportowy (paszport, paszport tymczasowy), jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu tej osoby (za granicą – konsula). Należy pamiętać, iż od chwili zgłoszenia konsulowi utraty dokumentu paszportowego jest on nieważny, nawet w przypadku jego odnalezienia. W razie odnalezienia własnego dokumentu paszportowego wcześniej zgłoszonego jako utraconego – należy ten dokument zwrócić właściwemu miejscowo organowi paszportowemu.

 

Dowód osobisty (na równi z paszportem) uprawnia obywateli polskich do przekraczania granic: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Cypru, Danii, Estonii, Francji, Finlandii, Grecji, Holandii, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Włoch, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii, Serbii.

 

Planując podróż zagraniczną, należy zatem z odpowiednim wyprzedzeniem sprawdzić, czy paszport nie utracił ważności (dotyczy to odpowiednio dowodu osobistego – w przypadku podróży do państw, do których obywatele polscy mogą wjechać na podstawie dowodu osobistego). Rodzice powinni mieć na uwadze, iż powyższy wymóg dotyczy również ich dzieci, które będą uczestniczyć w podróży.

 

Należy pamiętać, iż nie ma możliwości przekroczenia granicy innego państwa na podstawie odpisu skróconego lub zupełnego polskiego aktu urodzenia (a także – aktów urodzenia wydanych w innych państwach).

 

W sytuacji wyjazdu z Polski bez posiadania dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy – należy mieć na uwadze, iż powstaną niedogodności, które „pochłoną” czas przeznaczony na wypoczynek lub na realizację innych celów wyjazdu, a także będą związane z dodatkowymi kosztami.

 

Więcej informacji: www.msz.gov.pl

 

Opcje strony

do góry