Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Pomoc w dobrowolnym powrocie -

Nawigacja

Pomoc w dobrowolnym powrocie

Pomoc w dobrowolnym powrocie

Piotr Niemiec
12.01.2016

Program pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji skierowany jest do migrantów, którzy chcieliby powrócić do swojego kraju, a nie są w stanie sami zorganizować podróży powrotnej. 

Z programu mogą skorzystać:

  • cudzoziemcy o nieuregulowanym statusie (nielegalny pobyt),
  • osoby, które ubiegając się o status uchodźcy otrzymały decyzję negatywną lub które zdecydowały się wycofać swój wniosek,
  • ofiary handlu ludźmi.

Pomoc w dobrowolnym powrocie do kraju pochodzenia może być udzielona cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem udzielenia pomocy jest posiadanie przez cudzoziemca decyzji o zobowiązaniu do powrotu z terminem (dobrowolny wyjazd z terytorium RP).

Pomoc udzielana przez IOM obejmuje:

  • doradztwo w zakresie powrotu, w tym szczegółowe informacje o kraju powrotu,
  • pomoc w uzyskaniu dokumentu podróży, gdy to konieczne,
  • badania medyczne, gdy to konieczne,
  • organizację podróży powrotnej do miejsca docelowego w kraju powrotu (sfinansowanie zakupu biletu),
  • pomoc reintegracyjną.

Pomoc jest szczególnie kierowana do osób wymagających specjalnego traktowania – kobietom w ciąży, samotnym rodzicom z małymi dziećmi, osobom chorym bądź niepełnosprawnym. Szczególną uwagę zwraca się na potrzeby dzieci bez opieki oraz osób będących ofiarami handlu ludźmi.

 

Bardzo ważnym elementem oferowanej pomocy jest pomoc reintegracyjna. Osoby powracające do swoich krajów otrzymują w dniu powrotu kieszonkowe na zaspokojenie podstawowych potrzeb w pierwszych dniach po powrocie. Dodatkowa pomoc może być także przyznana na podstawie opracowanego przez cudzoziemca planu pomocy. Pomoc tę cudzoziemiec może przeznaczyć m.in. na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej, edukację, odbudowę domu bądź subsydiowanie zatrudnienia.

 

Dodatkowa indywidualna pomoc reintegracyjna oferowana jest powracającym dzieciom bez opieki, ofiarom handlu ludźmi oraz osobom wymagającym pomocy medycznej w kraju pochodzenia.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w dobrowolnym powrocie mogą uzyskać więcej informacji pod numerami telefonu:

(22) 538 91 63, (22) 538 91 69 i (22) 538 92 12.

 

IOM Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji

Biuro w Warszawie
ul. Mariensztat 8
00-302 Warszawa

e-mail: iomwarsaw@iom.int

 

Opcje strony

do góry