Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Petycja do rozpatrzenia przez Komendanta Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie. Petycja wniesiona w sprawie Madiny i Aminy, ich rodzeństwa i rodziców. Petycja złożona w sprawie udzielenia wymienionym zgody na pobyt na terytorium RP ze względów humanitarnych. Nr 1/P/19. - 2019 -

Nawigacja

2019

Petycja do rozpatrzenia przez Komendanta Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie. Petycja wniesiona w sprawie Madiny i Aminy, ich rodzeństwa i rodziców. Petycja złożona w sprawie udzielenia wymienionym zgody na pobyt na terytorium RP ze względów humanitarnych. Nr 1/P/19.

M.Petroniec
09.04.2019

Petycja wniesiona przez Inicjatywę Dom Otwarty w sprawie rodziny z Tadżykistanu, tj. o przyznanie Madinie, Aminie, ich rodzeństwu oraz rodzicom udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium RP. Petycja złożona w dniu 15.02.2019 r. do Komendanta Głównego Straży Granicznej. W dniu 19.02.2019 r. petycja została przekazana zgodnie z właściwością do rozpatrzenia Komendantowi Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie.

Dane dotyczące przebiegu postępowania:

W dniu 28.02.2019 r. do podmiotu wnoszącego petycję przesłano wezwanie, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o petycjach, z jednoczesnym pouczeniem na okoliczność art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.

Termin: 14 dni od dnia doręczenia pisma.

W dniu 28.02.2019 r. do pełnomocnika osoby, w imieniu której dokonywane są czynności zwrócono się o przedstawienie zgody na złożenie petycji w jej interesie. 

Termin: 14 dni od dnia doręczenia pisma.

W dniu 02.04.2019 r. pełnomocnik osób, w imieniu których dokonywane są czynności przedstawił zgodę osób, które reprezentuje na złożenie petycji przez podmiot ją wnoszący.

W dniu 08.04.2019 r. podmiot wnoszący petycję uzupełnił brakujące wymogi, do których został wezwany.

W dniu 27.05.2019 r. Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie przekazał petycję według właściwości Komendantowi  Placówki Straży Granicznej w Warszawie.

W dniu 26.08.2019 r. Komendant Placówki Straży Granicznej w Warszawie udzielił odpowiedzi wnoszącemu petycję, w której zawiadomił o sposobie jej załatwienia.

do góry