Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej PRZEPISY REGULUJĄCE SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE PETYCJI -

Nawigacja

PRZEPISY REGULUJĄCE SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE PETYCJI

PRZEPISY REGULUJĄCE SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE PETYCJI

04.09.2015

Informacja dotycząca sposobu składania petycji


Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

Wybrane artykuły ustawy o petycjach:

Art. 2. 1. Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej "podmiotem wnoszącym petycję", do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

2. Petycja może być złożona w interesie:

 1. publicznym;
 2. podmiotu wnoszącego petycję;
 3. podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

3. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Art. 4. 1. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 3. oznaczenie adresata petycji;
 4. wskazanie przedmiotu petycji.

3. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1.

4. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

5. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Art. 5. 1.Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.

 1. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.
 2. W razie powstania wątpliwości co do istnienia lub zakresu zgody, o której mowa w ust. 2, adresat petycji może, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, zwrócić się do podmiotu, w interesie którego petycja jest składana, o potwierdzenie zgody w terminie 14 dni z pouczeniem, że w przypadku braku takiego potwierdzenia petycja nie będzie rozpatrzona. Potwierdzenie zgody następuje w formie, o której mowa w ust. 2.

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1402 ze zm.) komendanci oddziałów Straży Granicznej oraz komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej są terenowymi organami Straży Granicznej. Szczegółowy zakres zadań terenowych organów Straży Granicznej został określony w Zarządzeniu nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów (Dz. Urz. KGSG z 2011 r., nr 7, poz. 29 ze zm.).

 

Petycje można: 
 1. przesłać listownie na adres organu;
 2. doręczyć osobiście w godzinach urzędowania organu, tj. w godz. 7.30 – 15.30 w siedzibie organu;
 3. przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, gdy została ona opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na internetową skrzynkę podawczą organu;
 4. przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: http://epuap.gov.pl;

 

Ważne! Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Jakie informacje musi zawierać petycja:
 1. petycja powinna zawierać: imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (np. Jan Kowalski, ul. Warszawska 8, 21-450 Stoczek Łukowski). Jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję i miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 2.  jeśli petycja jest składana w interesie innej osoby - musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma;
 3. w petycji, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa. Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości danego organu, sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.

 

Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego/cych pozostawia się bez rozpoznania.

INFORMACJA dotycząca przyjmowania, przez Kierownictwo Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego, interesantów w sprawach petycji

Informacja w zakresie przyjęć interesantów, tj. adresy siedzib organów oraz dni tygodnia i godziny przyjęć w sprawach petycji, skarg i wniosków dostępne są na stronach internetowych Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego (kliknij tutaj).

Interesanci zainteresowani rozmową z Komendantem Oddziału (kliknil tutaj) lub Placówki Straży Granicznej (kliknij tutaj) zobowiązani są do uprzedniego ustalenia terminu spotkania za pośrednictwem właściwego sekretariatu. Interesanci proszeni są również o telefoniczne zgłoszenie tematu planowanej rozmowy z przedstawicielem Kadry Kierowniczej Oddziału.

do góry