Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej ROCZNA ZBIORCZA INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPATRYWANYCH PETYCJI W 2017 ROKU - ROCZNA ZBIORCZA INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPATRYWANYCH PETYCJI -

Nawigacja

ROCZNA ZBIORCZA INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPATRYWANYCH PETYCJI

ROCZNA ZBIORCZA INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPATRYWANYCH PETYCJI W 2017 ROKU

M.Petroniec

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195 ze zm.),

podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji, corocznie umieszcza na stronie internetowej urzędu lub stronie internetowej

urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

 

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych w 2017 r. petycjach

przez Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej 
im. Powstania Warszawskiego

i Komendantów niżej wymienionych Placówek Straży Granicznej pozostających
w terytorialnym zasięgu działania

Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego:


Placówka Straży Granicznej w Bydgoszczy

Placówka Straży Granicznej w Lesznowoli

Placówka Straży Granicznej w Łodzi

Placówka Straży Granicznej Warszawa-Modlin

Placówka Straży Granicznej Warszawa-Okęcie

 

Do Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego w 2017 r. wpłynęła jedna petycjaDotyczyła ona postępowania mającego na celu udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt na terytorium RP ze względów humanitarnych. W dniu 8.08.2017 r. udzielono odpowiedzi. 

Do Komendanta Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie w roku 2017 wpłynęła jedna petycja. Wystąpiono w niej o udzielenie zgody na pobyt ze względów humanitarnych, w uzasadnieniu prosząc jednocześnie o udzielenie ochrony uzupełniającej. Petycja została złożona bez wyrażenia zgody przez autora (grupę podmiotów) na ujawnienie danych osobowych. Nie wskazano także osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję oraz nie dołączono zgody osób, w imieniu których została złożona. Pomimo wezwania podmiotu wnoszącego petycję do uzupełnienia danych, nie zostały one uzupełnione, co spowodowało pozostawienie jej bez rozpatrzenia. 

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu postępowania oraz sposobu załatwienia petycji znajdują się w zakładce „Petycje.”

Do pozostałych Komendantów Placówek Straży Granicznej pozostających w terytorialnym zasięgu działania Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego  nie wpłynęła w 2017 r. żadna petycja.

do góry