Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Przepisy regulujące przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków -

Nawigacja

Przepisy regulujące przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

Przepisy regulujące przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2021 r., poz. 735 j.t. ze zmianami) - dział VIII Skargi i wnioski

Wybrane przepisy:

 

 

Art. 221.

  • § 1. Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na za-sadach określonych przepisami niniejszego działu.
  • § 2. Petycje, skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
  • § 3. Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

 

art. 222.

  • O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

 

art. 227

  • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

 

art. 241

  • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy polepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, zaspokajania potrzeb ludności.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Wybrane przepisy:

 

§ 5.

  • Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

 

§ 8.

  1. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
  2. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 

do góry