Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nabór do służby -

Nawigacja

Nabór do służby

Nabór do służby

Piotr Rezler
08.06.2020

Informujemy, że od dnia 15 czerwca 2020 r. w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej wznowiono przyjmowanie podań o przyjęcie do służby oraz prowadzenie wszelkich czynności realizowanych w toku już rozpoczętych postępowań kwalifikacyjnych.

UWAGA!

 

W celu ochrony zdrowia i życia kandydatów, jak również osób uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym prosimy:

 • zgłaszać się punktualnie na terenie biura przepustek Komendy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu daty i godziny złożenia kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów, aby uniknąć gromadzenia się większej liczby osób w jednym miejscu,
 • posiadać własne środki ochrony osobistej tj.: maseczkę ochronną i rękawiczki,
 • posiadać własny długopis,
 • pamiętać o założeniu maseczki (zakrywającej usta i nos), dezynfekcji rąk (pojemnik z płynem dezynfekującym znajduje się po prawej stronie przy bramkach wejściowych na terenie biura przepustek),
 • stosować się do obowiązujących w NwOSG procedur, w ramach których kandydat m.in. w dniu badania psychofizjologicznego zostanie poddany pomiarowi temperatury ciała oraz poproszony o wypełnienie ankiety o jego stanie zdrowia.

Jednocześnie informujemy, że obsługiwani będą tylko kandydaci bez widocznych objawów towarzyszących koronawirusowi oraz osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni nie miały kontaktu z osobami zakażonymi.

W przypadku wystąpienia podejrzanych objawów lub innych okoliczności uniemożliwiających stawiennictwo należy niezwłocznie poinformować komórkę kadrową celem przełożenia terminu spotkania.

 

Uprzejmie informujemy, że Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w trybie ciągłym prowadzi nabór ofert 

od kandydatów do służby przygotowawczej w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej.

Zapisy przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 15:00: 

 • w siedzibie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie,

02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23,

pod nr telefonu: 22 513 22 22.

oraz pod adresem internetowym nabor.nwosg@strazgraniczna.pl.

Dokumenty przyjmowane są po wcześniejszym telefonicznym umówieniu:

Poniedziałek 9:00 - 14:00,

Środa 9:00 - 14:00.

 • w Placówce Straży Granicznej Warszawa – Modlin,

05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Gen Wiktora Thommee 1A,

pod numerem telefonu 22 346 51 82.

Dokumenty przyjmowane są po wcześniejszym telefonicznym umówieniu:

Wtorek 10:00 - 14:00.

 • w Placówce Straży Granicznej w Łodzi,

94-328 Łódź, ul. Gen. Stanisława Maczka 35,

pod numerem telefonu 42 689 38 51

Dokumenty przyjmowane są po wcześniejszym telefonicznym umówieniu:

Czwartek 09:00 - 14:00

Informujemy,  że od 14 października 2020 r. dokumenty przyjmowane są po wcześniejszym telefonicznym umówieniu:

Środa 10:00 - 14:00.

 • w Placówce Straży Granicznej w Bydgoszczy,

86-005 Białe Błota, ul. Paderewskiego 1,

pod numerem telefonu 52 365 40 32, 797 338 045.

Dokumenty przyjmowane są po wcześniejszym telefonicznym umówieniu:

Poniedziałek 13:30 - 15:30.

 • w Placówce Straży Granicznej w Lesznowoli, Grupa Zamiejscowa w Radomiu.

26-600 Radom, ul. Młodzianowska 24

pod numerem telefonu 785 903 931, 721 960 985.

Dokumenty przyjmowane są po wcześniejszym telefonicznym umówieniu:

Wtorek 7:30 - 17:30.

Dodatkowo informujemy, że przyjmowane będą tylko kompletne oferty wraz z poprawnie wypełnionym kwestionariuszem

osobowymkandydata do służby w Straży Granicznej (wypełnionym czytelnie, pismem drukowanym z wyczerpującymi

odpowiedziami na wszystkie pytania). 

 

SŁUŻBA W STRAŻY GRANICZNEJ

Podstawy prawne:

 • art. 31 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1486)

 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz.U. Nr 23, poz. 175 ze zm.)

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,

 • która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat, przy czym zgodnie z art. 31 ust. 1c cytowanej ustawy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na posiadanie kwalifikacji lub umiejętności przydatnych do pełnienia służby w Straży Granicznej, kandydat nie spełniający warunku, o którym mowa w ust. 1b może być przyjęty do służby w Straży Granicznej za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej. Przepisu nie stosuje się do osób, o których mowa w art. 61 ust. 1 i 1a ustawy o Straży Granicznej. Zobacz>>>

 • o nieposzlakowanej opinii,

 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • korzystająca w pełni z praw publicznych,

 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,

 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,

 • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,

 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

PRZEBIEG PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ

Podstawą uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie o Straży Granicznej wymogi do pełnienia służby w naszej formacji oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania, pierwszy etap postepowania składa się z:

            > przeglądu i sprawdzenia kompletności dokumentów złożonych przez kandydata;

            > wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej;

            > sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach  i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym;

            > przeprowadzenie badania psychologicznego;

            > przeprowadzenia badania psychofizjologicznego;  

 • osiągnięcie minimum 12 punktów w drugim etapie postępowania, drugi etap postępowania składa sie z:

            > testu pisemnego z wiedzy ogólnej;

            > testu pisemnego ze znajomości języka obcego;

            > testu sprawności fizycznej;

            > rozmowy kwalifikacyjnej

 • uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez komisję lekarską,

 • ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Uprzejmie informujemy, że w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej w każdą środę w godzinach 10:00 – 12:00 przeprowadzany jest próbny test sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w Straży Granicznej.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w próbnym teście sprawności fizycznej pamiętaj, aby przed przybyciem do Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej telefonicznie potwierdzić swój udział w teście najpóźniej do poniedziałku do godz. 15.00 przed planowaną wizytą.

Numery telefonów do kontaktu: 22 513 22 22.

Przystępując do próbnego testu sprawności fizycznej należy:

 • posiadać ze sobą dowód osobisty, strój i obuwie sportowe oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do testu.

Udział w próbnym teście sprawności fizycznej jest nie obowiązkowy.

Jeżeli masz już jednak wyznaczony termin egzaminów II etapu postępowania kwalifikacyjnego, do próbnego testu  możesz przystąpić najpóźniej na 7 dni przed ww. egzaminami.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podanie o przyjęcie do służby zaadresowane do Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

 2. Kwestionariusz osobowy – wypełniony własnoręcznie, czytelnie, pismem drukowanym.

 3. Dwie aktualne fotografie (kolorowe) w formacie wymaganym do dowodu osobistego.

 4. Oryginał i kserokopia dowodu osobistego.

 5. Oryginał i kserokopia książeczki wojskowej (ksero stron wypełnionych).

 6. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wydanego nie wcześniej niż przed 6 miesiącami od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby, tylko w przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych.

 7. Oryginały i kserokopie świadectw z poprzednich miejsc pracy lub służby.

 8. Oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne (np.: prawo jazdy, licencje, uprawnienia, itp.).

 9. Oryginał i kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia.

 10. Oryginał i kserokopia odpisu skróconego aktu małżeństwa.

 11. Oryginał i kserokopia paszportu (wszystkie strony z adnotacjami, stemplami i wizami).

Kandydat przedstawia oryginały wszystkich dokumentów tylko do wglądu.
Kopie wszystkich dokumentów (w oryginalnym wymiarze) powinny być wykonane na papierze formatu A4.

 

LICZBA KANDYDATÓW PRZEWIDZIANYCH DO  PRZYJĘCIA:

Nadwiślańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej został przydzielony przez Komendanta Głównego Straży Granicznej limit przyjęć do służby przygotowawczej na rok 2021 w ilości  do 90 osób:

 • w miesiącu lutym do 20 osób;
 • ​w miesiacu czerwcu do 35 osób;
 • w miesiącu październiku do 35 osób.

DODATKOWYCH INFORMACJI  UDZIELA:

Wydział Kadr i Szkolenia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
Sekcja Organizacji i Naboru

 

ul.  Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148 Warszawa

telefon: +48 22 513 22 22

poniedziałek – piątek w godzinach 7.30 – 15.30.

nabor.nwosg@strazgraniczna.pl

 

UWAGA

Informujemy, że w dniu 6 kwietnia 2018 r. opublikowano zmianę rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz.U. 2018 r. poz. 679).


Wśród nowych uregulowań prawnych znalazły się, m.in. kwestie dotyczące warunków dopuszczania kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej do testu sprawności fizycznej.


Powyższa zmiana zacznie obowiązywać od dnia 7 maja 2018 r. i oznacza, że uczestnictwo kandydata w testach sprawności fizycznej uzależnione będzie od uzyskania przez kandydata (we własnym zakresie) „Zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do udziału w teście sprawności fizycznej”.


Zaświadczenie nie może być wydane wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do testu.


Ważne:

Z opinii lekarskiej powinno jasno i wyraźnie wynikać, że: „brak jest przeciwskazań do udziału w teście sprawności fizycznej.”

 

Jak wykonać test sprawności fizycznej

Źródło: Warmińsko-Mazurski Oddział SG
 

 

Nabór do służby!!!
do góry