Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Praktyki zawodowe -

Nawigacja

Praktyki zawodowe

Piotr Niemiec
12.01.2016

Osoby zainteresowane realizacją praktyk zawodowych w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej występują do Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z pisemną prośbą 
o możliwość odbycia studenckiej praktyki zawodowej.

Prośba taka powinna zawierać:

dane osobowe, w tym numer telefonu, nazwę uczelni, wydział, kierunek i rok studiów, czas trwania praktyki oraz proponowany termin, uzasadnienie wskazujące oczekiwany zakres nabycia umiejętności praktycznych 
i poszerzania wiedzy teoretycznej.

Do prośby należy załączyć:

imienne skierowanie na praktykę wydane przez uczelnię wraz ze wskazaniem danych 
i numeru telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk z ramienia uczelni, zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta, ramowy program praktyki, kserokopie dowodu osobistego, oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie strat finansowych wyniku szkód wyrządzonym 
w mieniu Straży Granicznej w trakcie odbywania praktyki w komórkach organizacyjnych Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, kserokopie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Prośby o przyjęcie na studenckie praktyki zawodowe należy składać osobiście w siedzibie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej lub przesłać pocztą na adres Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148 Warszawa.

Po uzyskaniu zgody Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej na odbycie praktyki, zostaje zawarte porozumienie pomiędzy upoważnionym przedstawicielem uczelni a Komendantem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w sprawie organizacji praktyki studenckiej.

Załącznikiem do powyższego porozumienia jest ramowy program praktyki, który może zostać ograniczony z uwagi na dostęp do informacji związanych z ochroną informacji niejawnych oraz innych informacji prawnie chronionych.

Porozumienie według załączanego wzoru nie jest podpisywane z uczelniami, z którymi takie porozumienie zostało już zawarte.

Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej student jest zobowiązany do odbycia szkolenia wstępnego 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (instruktażu ogólnego i stanowiskowego) oraz z zakresu ochrony informacji niejawnych. Szkolenia te organizuje Sekcja Szkolenia Wydziału Kadr i Szkolenia NwOSG.

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej posiada ograniczone możliwości organizacji studenckich praktyk zawodowych. W związku z powyższym podczas rozpatrywania próśb o odbycie praktyk zawodowych następuje z uwzględnieniem: daty wpłynięcia prośby do Kancelarii Jawnej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, zbieżności kierunku studiów z zakresem działalności Straży Granicznej.

Wszelkich informacji w powyższym zakresie udziela: Sekcja Szkolenia Wydziału Kadr 
i Szkolenia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej – tel. 22 500 3018 lub 22 500 3038.

do góry