Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Informacja dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej -

Nawigacja

Informacja dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Informacja dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej

06.05.2019

Informacja dotycząca realizacji obowiązku informacyjnego wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23,
  tel. 22 500 33 01, e-mail: nadwislanski@strazgraniczna.pl.
 • Inspektorem ochrony danych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, z siedzibą
  w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23, tel. 22 500 30 62,
  e-mail: nadwislanski.woi@strazgraniczna.pl.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz.1429, z późn.zm.).
 • Pani/Pana dane osobowe zbierane są w celu udzielenia informacji publicznej.
 • Podanie danych przez Panią/Pana nie jest obowiązkowe, jednakże w wypadku zaistnienia konieczności wydania w Pani/Pana sprawie decyzji administracyjnej ich podanie lub uzupełnienie będzie wymagane, stosownie do wymagań wynikających z ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256, z późn.zm). W takim przypadku ich niepodanie może uniemożliwić rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania. Ponadto – jeżeli wynika to z przepisów prawa – prawo do usunięcia swoich danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Pani/Pana dane będą przechowywane w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, a następnie archiwizowane i przechowywane przez okres 2 lat.
 • Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane podjęcie decyzji wobec Pani/Pana, jak również Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 15-21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, realizując zapisy pkt 59 Preambuły, może Pan/Pani wystąpić do Komendanta NwOSG za pośrednictwem  Inspektora ochrony danych z wnioskiem, który umożliwi Pani/Panu realizację wskazanych wyżej uprawnień. Wniosek może zostać przesłany także drogą elektroniczną.

do góry