Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Informacja dotycząca przyjęcia do słuzby -

Nawigacja

Informacja dotycząca przyjęcia do słuzby

Informacja dotycząca przyjęcia do słuzby

01.08.2018

Informacja dotycząca realizacji obowiązku informacyjnego wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • Administratorem Pana/ni danych osobowych jest Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148 Warszawa,  e-mail: nadwislanski@strazgraniczna.pl, tel. 22 500 3301,
 • funkcję inspektora ochrony danych sprawuje Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, z siedzibą w Warszawie ul. Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148 Warszawa, woi.nwosg@strazgraniczna.pl, tel. 22 500 30 62,
 • Pana/ni dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia, na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U z 2006 r., Nr 23, poz. 175 z późn. zm.), postępowania kwalifikacyjnego ustalającego spełnianie określonych
  w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej warunków do pełnienia służby w Straży Granicznej oraz określającego predyspozycje i przydatność do tej służby;
 • w przypadku przyjęcia do służby Pana/ni dane osobowe będą przechowywane przez minimum 50 lat (liczone od momentu zwolnienia ze służby), w pozostałych przypadkach dane niszczone są niezwłocznie;
 • przysługuje Panu/ni prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi Pan/ni, że przetwarzanie Pana/ni danych osobowych narusza przepisy w zakresie ochrony danych osobowych;
 • podanie przez Pana/nią danych osobowych jest warunkiem wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w sprawie przyjęcia do służby w SG. Konsekwencją niepodania danych jest odmowa wszczęcia tego postępowania. Konsekwencją cofnięcia zgody jest odstąpienie od dalszego prowadzenia postępowania.

 

W związku z z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 15-21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, realizując zapisy pkt 59 Preambuły, może Pan/Pani wystąpić do Komendanta NwOSG za pośrednictwem  Inspektora ochrony danych z wnioskiem, który umożliwi Pani/Panu realizację wskazanych wyżej uprawnień. Wniosek może zostać przesłany  także drogą elektroniczną.

do góry