Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Informacja dotycząca skarg, wniosków i petycji -

Nawigacja

Informacja dotycząca skarg, wniosków i petycji

Informacja dotycząca skarg, wniosków i petycji

01.10.2018

Informacja dotycząca realizacji obowiązku informacyjnego wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23, tel. 22 500 33 01, e-mail: nadwislanski@strazgraniczna.pl,
 • Inspektorem ochrony danych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23, tel. 22 500 3062, e-mail: woi.nwosg@strazgraniczna.pl,
 • podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach,
 • Pani/Pana dane osobowe zbierane są w celu rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji,
 • ma Pani/Pan obowiązek podania danych. Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Nie podanie danych uniemożliwi rozpatrzenie Pani/Pana wniosku, skargi lub petycji,
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania. Ponadto – jeżeli wynika to z przepisów prawa – prawo do usunięcia swoich danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane podjęcie decyzji wobec Pani/Pana, jak również Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu,
 • Pani/Pana dane będą przechowywane w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej przez czas niezbędny do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji a następnie archiwizowane i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem,
 • Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowej,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 15-21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, realizując zapisy pkt 59 Preambuły, może Pan/Pani wystąpić do Komendanta NwOSG za pośrednictwem Inspektora ochrony danych z wnioskiem, który umożliwi Pani/Panu realizację wskazanych wyżej uprawnień. Wniosek może zostać przesłany także drogą elektroniczną.

do góry