Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Informacja dotycząca zakwaterowania -

Nawigacja

Informacja dotycząca zakwaterowania

Informacja dotycząca zakwaterowania

Piotr Niemiec
01.08.2018

Informacja dotycząca realizacji obowiązku informacyjnego wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, z siedzibą przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23, tel. 22 500 33 01, e-mail: nadwislanski@strazgraniczna.pl,
  • Inspektorem ochrony danych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, z siedzibą przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23, tel. 22 500 3062, e-mail: woi.nwosg@strazgraniczna.pl,
  • podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2365  z póź. zm.) oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 459 z późn. zm.),
  • Pani/Pana dane osobowe zbierane są w celu zakwaterowania Pani/Pana w Ośrodku/Internacie,
  • ma Pani/Pan obowiązek podania danych. Obowiązek ten wynika z  przepisów ustawy z dnia  12 października 1990 r. o Straży Granicznej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2365 z późn. zm.) oraz ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 459 z późn. zm.). Nie podanie danych uniemożliwi zakwaterowanie Pani/Pana w Ośrodku/Internacie,
  • ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania. Ponadto – jeżeli wynika to  z przepisów prawa – prawo do usunięcia swoich danych,  żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • Pani/Pana dane będą przechowywane w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej do czasu realizacji usługi, do zakończenia roku kalendarzowego, a następnie w Zakładowym Archiwum Komendy Głównej Straży Granicznej  przez 5 lat,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO,
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane podjęcie decyzji wobec Pani/Pana, jak również Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu,
  • Pani/Pana dane nie będą przekazywane  odbiorcom danych,  nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowej.

 

W związku z z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 15 - 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, realizując zapisy pkt 59 Preambuły, może Pan/Pani wystąpić do Komendanta NwOSG za pośrednictwem  Inspektora ochrony danych z wnioskiem, który umożliwi Pani/Panu realizację wskazanych wyżej uprawnień. Wniosek może zostać przesłany także drogą elektroniczną.

do góry