Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Informacja o monitoringu -

Nawigacja

Informacja o monitoringu

Informacja o monitoringu

12.09.2018

Informacja dotycząca realizacji obowiązku informacyjnego wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w zakresie funkcjonowania systemu telewizji dozorowej (monitoringu)

Uprzejmie informuję, że na terenie: Komendy Oddziału, PSG w Lesznowoli oraz Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego Straży Granicznej w Otwocku funkcjonuje system telewizji dozorowej (monitoring), umożliwiający rejestrację obrazu. Monitoring obejmuje budynki i teren do nich przyległy.

 •  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23, tel. 22 500 33 01,
  e-mail: nadwislanski@strazgraniczna.pl,
 • Inspektorem ochrony danych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, z siedzibą przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23, tel. 22 500 3062, e-mail: woi.nwosg@strazgraniczna.pl,
 • podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2365  z późn. zm.),
 • Pani/Pana dane osobowe zbierane są w postaci obrazu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, informacji i  obiektów,
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych. Ponadto – jeżeli wynika to z przepisów prawa – prawo żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane podjęcie decyzji wobec Pani/Pana, jak również Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu,
 • Pani/Pana dane będą przechowywane w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej przez okres 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa, w zakresie w jakim nagranie obrazu może stanowić dowód w tym postępowaniu,
 • Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowej,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 15-21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, realizując zapisy pkt 59 Preambuły, może Pan/Pani wystąpić do Komendanta NwOSG za pośrednictwem  Inspektora ochrony danych z wnioskiem, który umożliwi Pani/Panu realizację wskazanych wyżej uprawnień. Wniosek może zostać przesłany także drogą elektroniczną.

do góry