Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Weekendowe kontrole - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Weekendowe kontrole

08.04.2019 Dagmara Bielec-Janas

Weekendowe kontrole przeprowadzone przez funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej doprowadziły do wydania 11 decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu, ponieważ ich pobyt na terytorium Polski był nielegalny. Oprócz tego funkcjonariusze wszczęli wobec podmiotów gospodarczych 9 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, powierzenia im pracy i prowadzenia przez nich działalności gospodarczej.

Podjęte kontrole legalności pobytu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego miały na celu sprawdzenie czy cudzoziemcy przebywający w naszym kraju nie naruszają przepisów pobytowych lub nie nadużywają procedur związanych z zatrudnieniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej.

Efektem przeprowadzonych kontroli było zatrzymanie 11 cudzoziemców, którzy w świetle obowiązujących przepisów przebywali nielegalnie na terytorium Polski, a dokładnie - nie posiadali wymaganych tytułów pobytowych. Wśród zatrzymanych byli m.in.: obywatele Rosji, Ukrainy, Tadżykistanu, Gruzji, Kosowa, Wietnamu, Gambii oraz Arabii Saudyjskiej. Większość z nich nie opuściła Polski - czy to po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu, czy też po odmowie udzielenia ochrony międzynarodowej. Niektóre z ujawnionych osób złamały przepisy w chwili ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy oraz pracę bo przebywały w Polsce bez wymaganych dokumentów pobytowych.

Ponadto funkcjonariusze wszczęli 9 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, podczas jednej z nich ujawniono cudzoziemkę u poprzedniego pracodawcy była zatrudniona bez odpowiedniego zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Podmioty gospodarcze objęte kontrolą zostały zobligowane do wykazania, czy procedura zatrudnienia przez nich cudzoziemców odbywała się zgodnie z przepisami. Jeśli funkcjonariusze ujawnią uchybienia w tym zakresie, na właścicieli tych firm zostaną nałożone stosowne kary grzywny.

Wobec wszystkich zatrzymanych osób komendanci placówek SG wszczęli postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji zobowiązujących ich do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen przez określony w decyzjach czas. Cztery z ujawnionych osób, decyzją sądu, zostały umieszczone w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

do góry