Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 31. rocznica powołania Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

31. rocznica powołania Straży Granicznej

16.05.2022

16 maja obchodzimy Święto Straży Granicznej. Nasza formacja ma już 31 lat. Przez ponad trzy dekady Straż Graniczna ulegała wielu przekształceniom, dostosowując swoje struktury, kadrę oraz zadania do bieżących potrzeb. Dziś, dzięki systematycznej modernizacji, dysponujemy najwyższej klasy wyposażeniem, sprzętem oraz zapleczem technicznym.

 

 

Straż Graniczna ochrania ponad 3,5 tysiąca kilometrów polskiej granicy, z czego prawie 1,6 tysiąca kilometrów przypada na odcinek granicy zewnętrznej. W Straży Granicznej służy dziś 14,6 tys. funkcjonariuszy (4392 kobiet i 10246 mężczyzn) oraz ponad 3,3 tys. pracowników cywilnych. Ponad 7 tys. funkcjonariuszy wchodzi w skład korpusu chorążych, 4,8 tys. to podoficerowie, a 2,5 tys. to oficerowie.

Struktury Straży Granicznej tworzą: Komenda Główna, Biuro Spraw Wewnętrznych, dziewięć oddziałów (Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Nadbużański, Bieszczadzki, Karpacki, Śląski, Nadodrzański, Morski, Nadwiślański) oraz trzy ośrodki szkolenia (w Koszalinie, Kętrzynie i Lubaniu).

Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, ochrona granic nie tylko Polski, ale i Unii Europejskiej są naszym priorytetem. Od zdolności formacji do wypełniania powierzonej jej ustawowo misji, w znacznym stopniu zależy trwałość strategicznych celów naszego państwa: ochrona suwerenności i niezawisłości RP, utrzymanie nienaruszalności granic i integralności terytorialnej oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli Polski.

Polska Straż Graniczna wspiera również swoich zagranicznych partnerów. Funkcjonariusze SG byli obecni głównie w Grecji, Bułgarii, Hiszpanii, Rumunii, Estonii, we Włoszech, na Węgrzech, Słowacji, Litwie, Łotwie oraz na Ukrainie w ramach współpracy państw członkowskich UE z krajami trzecimi. Od 2016 roku regularnie wyjeżdżają do Republiki Macedonii Północnej. Łącznie było już 55 edycji wyjazdów, w których uczestniczyło ponad 1422 polskich strażników granicznych.

Źródło: KGSG

***

W Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego pełni służbę 1401 funkcjonariuszy oraz zatrudnionych jest 398 pracowników. Oddział ustawowe zadania realizuje wewnątrz kraju, obejmując swoim zasięgiem terytorialnym trzy centralne województwa: mazowieckie, łódzkie oraz kujawsko-pomorskie, nie mając - jako jedyna jednostka organizacyjna Straży Granicznej - bezpośredniego styku z granicą lądową państwa.

Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału na co dzień zapewniają obsługę ruchu granicznego w czterech przejściach lotniczych, znajdujących się w: Placówce Straży Granicznej Warszawa-Okęcie, Placówce Straży Granicznej Warszawa-Modlin, Placówce Straży Granicznej w Łodzi oraz Placówce Straży Granicznej w Bydgoszczy. W strukturach Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej znajdują się również - Placówka Straży Granicznej w Lesznowoli z Grupą Zamiejscową w Radomiu i Strzeżonym Ośrodkiem dla Cudzoziemców oraz Placówka Straży Granicznej w Warszawie - ukierunkowane na realizację zadań stricte migracyjnych na terenie aglomeracji warszawskiej i okolic.

Poza lotniczymi przejściami granicznymi, na obszarze 88 powiatów centralnej Polski, funkcjonariusze NwOSG dokonują kontroli legalności w zakresie pobytu jak i zatrudnienia cudzoziemców. Prowadzą czynności związane z przyjmowaniem od cudzoziemców wniosków o ochronę międzynarodową oraz wydawaniu decyzji zobowiązujących do powrotu. Badają także przesłanki do uzyskania przez cudzoziemców zgody na pobyt tolerowany lub pobyt ze względów humanitarnych. Oprócz zadań związanych z ochroną nienaruszalności granicy państwowej – rozumianej nie tylko jako zapobieganie nielegalnej migracji, funkcjonariusze NwOSG przeciwdziałają i zwalczają przestępstwa o charakterze transgranicznym.

Funkcjonariusze NwOSG realizują również wiele czynności, które pozostają niewidoczne ze względu na ich operacyjny charakter, ale to one są kluczowe z punktu widzenia przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej. Praca operacyjno-śledcza ma szczególne znaczenie w realizacji przez Straż Graniczną ustawowych zadań, związanych z przeciwdziałaniem nielegalnej migracji oraz zwalczaniem przestępczości o międzynarodowych charakterze. Istotne znaczenie w zwalczaniu grup przestępczych, z uwagi na ich międzynarodową działalność, ma współpraca z innymi krajami. Straż Graniczna jest uczestnikiem wspólnych operacji oraz zespołów śledczych w sprawach koordynowanych przez Europol, a realizowanych przez organy ścigania innych państw członkowskich UE.

Na przestrzeni ostatniego roku funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zabezpieczyli towary pochodzące z przestępstw na kwotę ponad 46 mln złotych, dokonali blisko 4 tys. kontroli legalności pobytu cudzoziemców, w wyniku, których ujawnili około 1,3 tys. osób nielegalnie przebywających na terytorium Polski oraz przyjęli 3 tys. wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej od ponad 4,5 tys. cudzoziemców.

Od maja 2021 roku funkcjonariusze NwOSG w lotniczych przejściach granicznych odprawili granicznie blisko 4,7 mln pasażerów oraz ujawnili około 400 przypadków fałszerstw dokumentów, na podstawie których podróżni usiłowali nielegalnie przekroczyć granicę RP.

 

do góry