Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Petycja wniesiona w interesie Pani Larisy GAIRBEKOVEJ w sprawie udzielenia zgody na pobyt na terytorium RP ze względów humanitarnych. Nr 1/NwOSG/17. - 2017 -

Nawigacja

2017

Petycja wniesiona w interesie Pani Larisy GAIRBEKOVEJ w sprawie udzielenia zgody na pobyt na terytorium RP ze względów humanitarnych. Nr 1/NwOSG/17.

M.Petroniec
22.08.2017

Petycja wniesiona w interesie Pani Larisy GAIRBEKOVEJ. Petycja złożona w dniu 17.05.2017 r. w sprawie udzielenia Pani Larisie GAIRBEKOVEJ zgody na pobyt na terytorium RP ze względów humanitarnych. Petycja złożona bez wyrażenia zgody przez autora na ujawnienie danych osobowych. Autor wystąpił do Komendanta Głównego Straży Granicznej "o udzielenie zgody na pobyt humanitarny pani Larisie". W dniu 26.05.2017 r. petycja została przekazana zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową do rozpatrzenia przez Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego.

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania:

W dniu 2.06.2017 r. przesłano zapytanie do Komendanta PSG Warszawa-Okęcie. Termin: 12.06.2017 r.

W dniu 2.06.2017 r. przesłano zapytanie do Naczelnika Wydziału do spraw Cudzoziemców NwOSG. Termin: 12.06.2017 r.

W dniu 7.06.2017 r. przesłano do podmiotów, w imieniu którego wniesiono petycję wezwanie, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy
o petycjach. Termin: 28.06.2017 r.

W dniu 7.06.2017 r. przesłano do podmiotu wnoszącego petycję wezwanie, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o petycjach,
z jednoczesnym pouczeniem na okoliczność art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach. Termin: 28.06.2017 r.

W dniu 12.06.2017 r. udzielone zostało w tej sprawie stanowisko Naczelnika Wydziału do spraw Cudzoziemców NwOSG.

W dniu 12.06.2017 r. udzielone zostało w tej sprawie stanowisko Komendanta PSG Warszawa-Okęcie.

W dniu 19.06.2017 r. zaświadczenie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie, o którym mowa w treści petycji. Termin: 18.08.2017 r.

22.06.2017 r. zgoda podmiotu trzeciego na wniesienie w jej imieniu petycji i zgoda na ujawnienie w BIP podmiotu rozpatrującego petycję danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska lub nazwy.

W dniu 22.06.2017 r. przesłano kolejne zapytanie do Komendanta PSG Warszawa-Okęcie. Termin: 30.06.2017 r.

W dniu 30.06.2017 r. udzielone zostało w tej sprawie stanowisko Komendanta PSG Warszawa-Okęcie.

Analiza zgromadzonych w sprawie dokumentów, oczekiwanie na ewentualną odpowiedź podmiotu wnoszącego petycję,
np. w zakresie zgody na ujawnienie danych. Termin: do 21.07.2017 r.

W dniu 24.07.2017 r. przesłano zapytanie do Koordynatora Radców Prawnych NwOSG w zakresie powstałych wątpliwości natury prawnej. Przewidywany termin rozpatrzenia petycji - po uzyskaniu wyżej wymienionej opinii prawnej, nie później jednak, niż do dnia 8.08.2017 r.

W dniu 8.08.2017 r. udzielono odpowiedzi.

do góry