Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Petycja wniesiona w interesie p. Valentyny (...) i p. Valerii (...) . Petycja złożona w sprawie udzielenia wymienionym zgody na pobyt na terytorium RP ze względów humanitarnych. Nr 1/NW-WA/17 - 2017 -

Nawigacja

2017

Petycja wniesiona w interesie p. Valentyny (...) i p. Valerii (...) . Petycja złożona w sprawie udzielenia wymienionym zgody na pobyt na terytorium RP ze względów humanitarnych. Nr 1/NW-WA/17

M.Petroniec
22.08.2017

Petycja złożona bez wyrażenia zgody przez autora (grupa podmiotów) na ujawnienie danych osobowych. Brak wskazania osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję. Brak dołączonej zgody wyżej wymienionych na złożenie w ich imieniu petycji. Autor wystąpił do Komendanta Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie "o udzielenie zgody na pobyt ze względów humanitarnych", w uzasadnieniu prosząc jednocześnie o udzielenie wyżej wymienionym ochrony uzupełniającej.

 

Petycja wniesiona w interesie p. Valentyny (...) i p. Valerii (...). Petycja złożona w dniu 27.06.2017 r. sprawie udzielenia wymienionym zgody na pobyt na terytorium RP ze względów humanitarnych.

Petycja złożona bez wyrażenia zgody przez autora (grupa podmiotów) na ujawnienie danych osobowychBrak wskazania osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycjęBrak dołączonej zgody wyżej wymienionych na złożenie w ich imieniu petycji. Autor wystąpił do Komendanta Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie "o udzielenie zgody na pobyt ze względów humanitarnych", w uzasadnieniu prosząc jednocześnie o udzielenie wyżej wymienionym ochrony uzupełniającej.

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania:

W dniu 27.07.2017 r. przesłano do podmiotów, w imieniu których wniesiono petycję wezwanie, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o petycjach. Termin: 14 dni od dnia doręczenia pisma.

W dniu 27.07.2017 r. przesłano do podmiotu wnoszącego petycję wezwanie, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o petycjach,
z jednoczesnym pouczeniem na okoliczność art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach. Termin: 14 dni od dnia doręczenia pisma.

do góry