Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Oferta najmu pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia punktu gastronomicznego - 2018 -

Nawigacja

2018

Oferta najmu pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia punktu gastronomicznego

Oferta dotycząca najmu pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia punktu gastronomicznego dla potrzeb pracowników i funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 

Zapraszamy do składania oferty dotyczącej najmu pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia punktu gastronomicznego dla potrzeb pracowników i funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 

Wynajmujący

Komendant Główny Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 100 reprezentowany przez Zastępcę Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego,

 

Położenie nieruchomości.

Warszawa, Al. Niepodległości 100.

 

Przeznaczenie i cel najmu

 • prowadzenie punktu gastronomicznego i sprzedaży drobnych artykułów przemysłowych dla potrzeb pracowników i funkcjonariuszy Straży Granicznej.
 • punkt gastronomiczny otwarty będzie nie krócej niż 6 godzin dziennie w dni robocze
 • w godzinach pracy urzędu 8.15-16.15. Pracownicy Najemcy mogą przebywać w wynajmowanych pomieszczeniach 30 minut przed otwarciem i 60 minut po zamknięciu wynajmowanych pomieszczeń.
 • Najemca będzie oferować szeroki i urozmaicony asortyment posiłków, zgodny
 • z deklaracją (zapewnienie w codziennym menu co najmniej 2 rodzajów zup i 2 zestawów dań obiadowych).
 • dostosowywanie w miarę możliwości asortymentu posiłków, adekwatnie do zaspokojenia potrzeb zgłaszanych przez pracowników i funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Przedmiot najmu.

Lokal znajduje się w budynku będącym w trwałym zarządzie Komendy Głównej Straży Granicznej, usytuowanym w Warszawie przy Al. Niepodległości 100 (obok stacji Metra Racławicka).

Lokal o łącznej powierzchni 104,28 m² składa się z następujących pomieszczeń:

 • sala konsumpcyjna,
 • zaplecze,
 • zmywalnia,
 • korytarz,
 • pomieszczenie techniczne z licznikami,
 • WC,
 • natrysk,
 • korytarz przed WC,
 • pomieszczenie socjalne, magazyn.

Lokal jest wyposażony w instalację: ciepłej i zimnej wody, kanalizacyjną, c.o. oraz elektryczną. Lokal posiada ograniczone warunki do przygotowywania potraw na miejscu.

Opis stanu technicznego lokalu określony zostanie w protokole przejęcia-przekazania (wzór w załączeniu).

Sprzęt gastronomiczny i AGD, stoliki i krzesła w sali konsumpcyjnej oraz inne wyposażenie niezbędne do prowadzenia bufetu (m.in. talerze, sztućce, serwisy kawowe szklanki, serwetki i inne) zapewnia Najemca we własnym zakresie.

Najemca jest zobowiązany do wyposażenia lokalu w niezbędny sprzęt do prowadzenia objętej Umową działalności na własny koszt, zgodnie z wymogami sanitarnymi i technologicznymi.

 

Zawarcie umowy najmu – na okres 5 lat. W budynku pracuje około 600 osób.

 

Opłaty.

Najemca ma obowiązek wpłaty kaucji z chwilą podpisania umowy w wysokości dwumiesięcznego czynszu na zabezpieczenie należności wynikających z umowy.

Oprócz czynszu najemca ma obowiązek do ponoszenia dodatkowych opłat za:

 • zużytą energię elektryczną – według licznika po aktualnych stawkach ponoszonych przez Wynajmującego,
 • zużytą ciepłą i zimną wodę oraz nieczystości płynne - według wskazań liczników ciepłej i zimnej wody po aktualnych stawkach ponoszonych przez Wynajmującego,
 • ogrzewanie – proporcjonalnie do udziału wynajmowanej powierzchni w stosunku do całkowitej powierzchni obiektu według aktualnych opłat ponoszonych przez Wynajmującego,
 • podatek od nieruchomości – proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, po aktualnych cenach ponoszonych przez Wynajmującego,
 • gospodarowanie odpadami komunalnymi – według pisemnej deklaracji
 • dot. ilości i częstotliwości wywozu odpadów komunalnych segregowanych złożonej do Wynajmującego po aktualnych cenach ponoszonych przez Wynajmującego.

 

Dokumenty wymagane przy zawieraniu umowy najmu:

 • dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty (zaświadczenie o wpisie
 • do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS) - jeżeli podmiot składający ofertę prowadzi działalność gospodarczą lub jest osobą prawną,
 • pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej w przypadku, gdy umowa
 • ma być zawierana przez pełnomocnika,
 • oświadczenie o sytuacji finansowej pozwalającej realizować zobowiązania wynikające z umowy najmu,
 • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o nie zaleganiu z podatkami,
 • pisemną informację o niekaralności najemcy/osób reprezentujących najemcę
 • z Krajowego Rejestru Karnego,
 • pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym
 • i prawnym nieruchomości,
 • pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z klauzulą informacyjną RODO.

 

KONTAKT:

Pytania i zgłoszenia udziału w wizji lokalnej proszę kierować do niżej uprawnionych osób od poniedziałku do piątku 8.00 – 14.00:

Pan Robert STAŃCZAK, tel. 22 500 33 93,

e-mail: robert.stanczak@strazgraniczna.pl

Pani Magdalena Kowalczyk, tel. 22 500 32 04, 22 500 30 82

e-mail: magdalena.kowalczyk@strazgraniczna.pl

Pani Agata Potocka, tel. 22 500 31 48,

e-mail: agata.potocka@strazgraniczna.pl

 

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 28 stycznia 2019 r. do godz. 11:00 w siedzibie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. 17 Stycznia 23, 02-148 Warszawa.

Koperta powinna zawierać nazwę i dokładny adres Oferenta, telefon kontaktowy oraz dopisek: „Oferta na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie bufetu”.

Termin związania Ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania Ofert.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i sporządzeniem oferty ponosi Oferent.

 

do góry