Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia tłumacza języka wietnamskiego - 2018 -

Nawigacja

2018

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia tłumacza języka wietnamskiego

Dagmara BIELEC - JANAS

Komenda Główna Straży Granicznej poszukuje osoby do pracy w ramach umowy cywilno-prawnej w Zarządzie do Spraw Cudzoziemców

Główne zadania:

wykonywanie bieżących tłumaczeń na język wietnamski decyzji administracyjnych o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

 

Wymagania niezbędne:

doświadczenie w realizacji tłumaczeń decyzji administracyjnych,  

doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej,  

komunikatywność,  

dyspozycyjność,  

znajomość języka wietnamskiego na poziomie zaawansowanym.

 

Wymagania dodatkowe:

znajomość słownictwa specjalistycznego w wymaganym zakresie,  

znajomość przepisów dotyczących wjazdu i pobytu cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Realizacja tłumaczeń będzie współfinansowana ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji -  projekt nr 4/9-2018/BK-FAMI „Organizowanie powrotów przymusowych – część II”.

Współpraca na czas trwania projektu : od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.

Wymagane dokumenty:

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,  kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka wietnamskiego, wypełniony formularz cenowy (wzór w załączonych dokumentach w ogłoszeniu) dot. oferowanej ceny za stronę tłumaczenia pisemnego.

Aplikacje należy dostarczyć osobiście lub na podany poniżej adres poczty elektronicznej w terminie do dnia 18 marca 2018 r. do godz. 12.00, na właściwy adres:

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej lm. Powstania Warszawskiego

Wydział do Spraw Cudzoziemców

Ul. 17 Stycznia 23

02-148 Warszawa

e-mail: kamil.biskupski@strazgraniczna.pl

 

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagania niezbędne stanowią kryterium wyboru Wykonawcy zlecenia.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z p. Kamilem Biskupskim (Wydział do Spraw Cudzoziemców NwOSG) tel. 22 500 34 36

do góry